มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับ
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

             มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Incubator) พร้อมระบบควบคุมการให้ความชื้น (Humidity)
และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter) ให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการดูแลทารกแรกคลอด
ที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)