โครงการด้านศาสนา

โครงการด้านศาสนา

โครงการด้านศาสนา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญในการเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

Nothing found.