รายการ Super 10 คัดเลือก

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เป็นเด็กดี มีความประพฤติดี
 • มีความสามารถ และควรส่งเสริมให้พัฒนาฝีมือ
 • มีความกตัญญูรู้คุณ และรักครอบครัว
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • อยากมีอนาคตทางการศึกษาให้สูงที่สุด
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563

 • ด.ช. ณัฐภูมิ พัชรปรีดาสกุลจ.กาญจนบุรี
 • ด.ช. วิทวัส ปัญญาเปรียวจ.สุรินทร์
 • ด.ญ. ปภาวดี เช้าโตจ.เพชรบูรณ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564

 • ด.ช.ชัยวัฒน์ การะพาษจ.อุบลราชธานี
 • ด.ญ.ศศิธร พะดีจ.แม่ฮ่องสอน
 • น.ส.คีตกานต์ แซ่ม้าจ.ตาก

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565

 • ด.ญ.พรนภา พระเหมาจ.นครปฐม

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2566

 • ด.ญ.กรวรรณ ศิริธรจ.ชัยนาท
 • ด.ช.พงษ์วิทย์ บ่มกลางจ.นครราชสีมา
 • น.ส.ฤดี เนตรไทยจ.อุบลราชธานี
 • ด.ญ.ธนภรณ์ บุตรน้อยจ.กระบี่
 • ด.ญ.ชานเทลล์ มอริซเซ็ตต์จ.สุรินทร์
 • ด.ช.ปวรุตม์ ด้วงครุฑจ.พัทลุง