มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน จ.อ่างทอง

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน  ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาส
ให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน เด็กหญิง รมณี เทพอินแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็น
ที่ระลึก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง และ นายประมวลศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ครูที่ปรึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง