ด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข

สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ สนับสนุนเงินจำนวน 800,000 บาท ให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดซื้อเครื่อง Portable Ultrasound ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นการป้องกันและคัดกรองเบื้องต้นก่อนการรักษาในลำดับต่อไป

สนับสนุนโครงการจัดสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนับสนุนโครงการจัดสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง สำหรับให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยการตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นเวลา 3 เดือน โดยได้นำเงินบริจาค  จากการตั้งกล่องและร่วมสมทบเพิ่มรวมเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี

โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย ได้จัดทำโครงการรถเข็นและรถสามล้อโยกเพื่อคนพิการขึ้น โดยจัดหารถเข็นและรถสามล้อโยกเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการที่ลำบากและด้อยโอกาส  ทั้งนี้ รถเข็นและรถสามล้อโยกในโครงการฯ ผลิตและประกอบขึ้นจากโรงงานไทยวีล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย โดยฝีมือของผู้พิการ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว  โดยมูลนิธิฯ และกลุ่มบริษัท
คิง เพาเวอร์ ได้มอบเงินสนับสนุนรวมจำนวน 600,000 บาท